Bright Saturday Hymns

"Awake! Why do You sleep, O Lord? Arise! Do not cast us off forever.
Why do You hide Your face, And forget our affliction and our oppression?
For our soul is bowed down to the dust; Our body clings to the ground.
Arise for our help, And redeem us for Your mercies' sake." (Ps 44:23-26)

Seasons > Bright Saturday > Praises: Explanation (Lobsh) of the 2nd Canticle

Explanation (Lobsh) of the 2nd Canticle (Maren Ouonh)

Mazzrezznoucer cd wnh `ex boz c.x cd.
cd x l `zz.x c xs w mPiz `zz,rizzctocd.
+cd.+zzc Pex nnouz x xs ]x nez x xs cd.
z x m pix iezz.x c xs w zrozz'azzltycd.
cer cd c Dax uiz c.x cd.
cd d Piz `zprozz.x c xs w.xs vyx tycd c.Jezz azzf;ax mi`ox  `zz.cer cd nnizvyzouz c.x cd.
cd `inezz.x c xs w.xs m nouzzducd.
+cd.+zznax miz x xs x c  az x xs cd f.
hizcex n]x  `zz.x c xs w xs mpix kacd.
cer x hizz  `ze `zhryiz c.x cd.
cd  hix jezz.x c xs w.xs n nix mwx ouzz.Naxx i nix s]x  `zz.cer cd mvwx ctyz c.x cd.
cd x r  pizz.x c xs w.xs ryzz necd.
+cd.+zzm pix ioz x xs x h  az x xs cd f.
,ax f ex u`ezz.x c xs w xs roux wcd.
cer cd inix  qez c.x cd.
cd n piz `zctezz.x c xs w.xs rex `wx mazz.Axx f`ix nix  `zz.cer x nhazzn;yx ouz c.x cd.
cd  `ex bozz.x c xs w.xs l qezzn necd.
+cd.+zzf`ax hwz x xs x r  az x xs cd f.
nizfiz  `x ncazz.x c xs w znizz `x ssycd.
cer x n  sazz `x ntouz c.x cd.
cd x vizz.x c xs w.xs rix  `ex bozzl.Axx fhwx oux  `zz.cer znouzmozznhwx ouz c.x cd.
cd  hix jezz.x c xs w.xs n `x phocd.
+cd. `+zzm `x pkaz x xs x hiz x xs cd.
saz `x ntex frwzz.x c xs w zt `zze `x pswcd.
cer i  `x ntezzf]x  `z c.x cd.
cd x mpezz.x c xs w.xs foux tacd h.Axx f`ix nix  `zz.cer x nouzzmwx ouz c.x cd.
cd  `ex bozz.x c xs w.xs lqex n oucd.
+cd.+zzpex traz x xs x  az x xs cd.
z f `x tcox  `mpezz.x c xs w.xs flax ocd.
cer x  c `zzn `x hryiz c.x cd.
cd x  hizz.x c xs w.z  `zzpsax fecd .Axx f;ax mi`ox  `zz.cer cd mpix rwz c.x cd.
cd x mizz.x c xs w.xs x kacd.
+cd.+zztax  pez x xs f`ix niz x xs cd.
z x x  nezz.x c xs w.zm tezzfhix kwcd.
cer cd n  ex ;rez c.x cd.
cd f `x cmouzz.x c xs w.xs x  `ex rozzf.Maxx.cer cd rex nhwz c.x cd.
cd c `ex rozz.x c xs w.zf  tezznx [icd.
+cd.+zzcix  `z x xs cd.x c xs w.xs mpex fracd.
+cd.+zz x n  tez x xs noux wzz.x c xs w.xs nhx  nacd.
cer cd f `ex boz c.x cd.
cd l  jez pezfnazz.x c xs w.z i sox p saz `eznecd h.Hix tex n niz c x zezu,yc. `zntez pizieroz'azltyx c.x c Dazuizzd.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Hix tex n niz c x `zprezcbix `az. `zntez ] z;e`oztozkozc e;ouax c.x b Mazriz`az.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Hix tex n niz c x `zprezcbix `az. `zntez  `zp,ozrozc tyzrf  `zntez nizax c.x ggezlozzc.

x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.`zK `zcmaarwouzt `az c x zlyz;wc c. nezzm Pekiwzt `zn`ax c.x gaz;ozzc.

nex m Piz `zpnez c x zumaz e;ouac b. jez  azk`iz  azkcwx c.x ]z  `zmmozn.

Maren Ouonh (on the tune of Khen Oushot)

Max zqw x.x x.x rezznouzzwx.z x xs.x v nh. `ex box.x xx.
zqw cd x l  `x.v v m. Pi`x ,rix ctox c Pexx nnoux.x ]cd.xx.

nex zqw x.x x.cd m piziezrox.z x xs.x v 'ax ltyx.x xx.
zqw cd c Dax uix.v v.x x d Piz `zproxx vyx.x tycd c.Jex zqw x.x x.zazf;azzmi`ozz  `x.z x xs.x v.nnizvyzoux.x xx.
zqw cd `ix nex.v v.x x m noux duxx nax.x micd.xx c.

ax zqw x.x x.zfhizcezzn]zz  `x.z x xs.x v m.pix kax.x xx.
zqw cd x hix.v v.  `ze `zhryix  hix.jexx n nix.mwx oucd .Nax zqw x.x x.x i nizzs]zz  `x.z x xs.x v m.vwx ctyx.x xx.
zqw cd x r  pix.v v.x x ryx  nexx m pix.x iocd.xx h.

ax zqw x.x x.x f,azzf ezzu`ex.z x xs.x v r.oux wx.x xx.
zqw cd x inix.v v.  qex n piz `zctex.rexx `wx.x macd .Ax zqw x.x x.x f`izznizz `nhax.z x xs.x v n.;yx oux.x xx.
zqw cd x  `ex.v v.x box l qex n. nexx f`ax.x hwcd.xx r.

ax zqw x.x x.x fnizzfizz `ncax.z x xs.x x  nix. `x ssyx.x xx.
zqw cd x n  sax.v v. `x ntoux vix.rixx  `ex.x bocd l.Ax zqw x.x x.x fhwzouz  `znouzmox.z x xs.x v n.hwx oux.x xx.
zqw cd x hix.v v.jex n `x phoz  `zm `xxpkax.x hicd.xx.

sax zqw x.x x.x `zzntezzfrwx.z x xs.x x t `ex. `x pswx.x xx.
zqw cd x i  `x.v v.x ntex f]z  `zmpexx foux.x tacd h.Ax zqw x.x x.x f`izzniz  `znoux.z x xs.x v.mwx oux.x xx.
zqw cd x `ex.v v.x box lqex n. ouxx pex.x tracd.xx.

ax zqw x.x x.x f  `x tcoz  `zmpex.z x xs.x v f.lax ox.x xx.
zqw cd x c  `x.v v.zn `zhryix  hix  `xx psax.x fecd .Ax zqw x.x x.x f;azzmi`ozz  `x.z x xs.x v m.pix rwx.x xx.
zqw cd x mix.v v.x  kax tax. pexx f`ix.x nicd.xx.

nex zqw x.x x.cd x m tex.z x xs.x v f.hix kwx.x xx.
zqw cd x n  ex.v v.x ;rex f `x cmouxx  `ex.x rocd f.Max zqw x.x x.cd rex nhwx.z x xs.x v c.  `ex rox.x xx.
zqw cd x f tex.v v.znz[ix cix. `xx mpex.x fracd.xx n.

tex zqw x.x x.znouzwzznhzz nax.z x xs.x v f. `ex box.x xx.
zqw cd x l  jex.v v. pex fnax i sox p. saxx  `ex.x necd h.Hix tex n niz c x zezu,yc. `zntez pizieroz'azltyx c.x c Dazuizzd.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Hix tex n niz c x `zprezcbix `az. `zntez ]z;e`oztozkozc e;ouax c.x b Mazriz`az.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Hix tex n niz c x `zprezcbix `az. `zntez  `zp,ozrozc tyzrf  `zntez nizax c.x ggezlozzc.

x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.`zK `zcmaarwouzt `az c x zlyz;wc c. nezzm Pekiwzt `zn`ax c.x gaz;ozzc.

nex m Piz `zpnez c x zumaz e;ouac b. jez  azk`iz  azkcwx c.x ]z  `zmmozn.

123movies