Bright Saturday Hymns

"Awake! Why do You sleep, O Lord? Arise! Do not cast us off forever.
Why do You hide Your face, And forget our affliction and our oppression?
For our soul is bowed down to the dust; Our body clings to the ground.
Arise for our help, And redeem us for Your mercies' sake." (Ps 44:23-26)

Seasons > Bright Saturday > Liturgy: My God My God (Panouti Panouti)

My God My God (Panouti Panouti)

Paznoux ]z  paznouz]z. maz `zh;yzk `ezrox i. ez;bez ouzazk,ac t. `zncwcd k.
+
cezz. ouz`yzouz cazbozl `zmpazouzjazi. `znjez niz.cazjix. tyx roucd.
+
`x ntex  nazz.-v +v -cd. pazrazptwzqwazqwazqe.zmac.zz cd.Ouzzozn nizbezn ez;nazu `ezro+zi azuezlkzsac i. `zncwcd i.
+
azucazjiz qezn nouz `zacvotou azukizm `znoux.`ax vecd.
Azujozzc. jez izcjez azfnazh] azfezrhezlpi+x c. `zezP[ozic marec f.nazhmecd f.
mazre+x ftoux jozzf. ix cjex a+v -cd f.ouzqwazqwazqe.zac.zz cd sf.Azzukwz]z `erozi `znjez ouz;o+x. `x nouc.zhocd r.
+
ouzcuzznax gwzgy `znjazjbwzn. peztazc `amoni+x. `x mmocd i.
+
Azu[wzzlk `x ntozt nezm razt@ azuwzp `znnazka+x c. tyx roucd.
`zN;wzouz dez azumezl,i`atoucc.
`zmmozi ozuo+x h. ax unac u `ezrocd i.
+
azuvwzzs `znnaz `zhbwzc `ez `zhrazu ozuozh tazhezbcwz. azuhizw+x p. `ex rocd c.
`zN;ozzk dez `zP[ozic `zmpezn `z;rez. tazboz`yz;ix `az. ouzezi cazboc l. `zmmocd i.
+
mazz `x h;yzzk. `ex tax ji+v -cd n.sozpt `ezqwazqwazqe.zroc.zz cd k.Azu `z[azct hizjezn ouzpezztraxx.
ozuozh ]znouz hyppe azf `z[izci `zntaz`azvez `ezjezn nazjac.zjicd.
Nyzetazu]znyiz `znhaznpezthw+zouz `n`ztsezbiz`wz. `znhaznpe+x ;.nax necd u.
azu]zz `zs;ouzizt qazrozi jez na+x i.`x [oc.jizpecd.
+
`x ncax  ]zz.-v +v -cd.mezqwazqwazqe.z;myic.zz cd.+
Azzubex rbwzrt `ezbozl `aznozk pi+x.mex nricd t.
`zm`zvryz] `nourezfmwzou+x t. ex f`oc.zrecd b.
+
ozuozzh azu]z izft `eztazcazrzx@ `zmpezr,azt `zncwzk `zP[ozicz pa+x.noux ]cd.
`zmpezrouzei cazbozl `zmmo+x i maz `zh;yzzk.
+
`ezztazboz`y;izz`ax  P[ox ic `x ntex x  tazz.cwztyzrizqwazqwazqe.z`ac.zz cd.Azzi`ozhiz `mvyzae;naezr`zmkazh `znhyzt nezmyiz. ozuozh nazfsoc.p azn pecd.
+
ozuozh vyzez;naz]znozm]z nyiz ozuozh + `x m.pix jecd mf.
Ozuo+x h ax u]zz. `znouzsazsiza `etaz `zqrez ozuozh au`ztcwzzi. `znouzhezmjz qezqwazqwazqe.zn pac.zz `ibicd.+
mazzrez touz `ztrazpezzaz swzpiz nwzouz. + `x n.oux vacd s.
+
`zzmpouz `zm;oz `ezbozl nezm ouz]zsezbiz`wz. nezm ouz `zcka+x n.dax locd n.
Nouzbazzl max rouzezar`,rezmtc `e`zstezmnax x u. `c zmbocd l.
jez vyz`etazksazriz + `ezrozf `zn;wzouz peztazf `z[ozji+x. `x ncwcd f.
`zn;ozzk dez `zP[ozic panouz]z. ezi`ez,wz `zmpaz `zpne+x umax.  qec n nezkjicd j.
+ Azzuouz`azhouzz. `ez `zhryiz `ezjex n nix  `x mkazzuh. `zntez nazqwazqwazqe.ezrqwc.zz cd t.ozuozzh.  azuouzazh `anomiz`az `eje+x n touz `anomic.z`acd.
+
`zmpezzn. `x ;rouz`iz `eqouzn qezn te+x k.mex ;myicd.
ezzu`ezfwz]z  `ezbozlhaza `pjw+x m `zntez nyc.eztocd nq.
+
ozzuozh `zmpezzn. `x ;roux  `x cqyx toux  nezzm. nizqwazqwazqe. `z;myic.zz cd.}zsox p `ax nozzk. ouzhyzki+x ox uoc h. ezfmocd kh.
+
ozuozzh. `zpouzjazi `zntez pezkhoz `zVnouz]z  pezta+x f.sozpt `ezrocd f.
+
Azu,azzt. qezn ouzlazkkozc ezzfcax pex cycd t.
qezn haznmaz `zn,a+x x kizz.
+
nezzm `x tqyizz. -v.+v.-x bizz. `zm`zqwazqwazqe.zvmouc.zz cd.Aznozk dez azieznkozt o+x uox h. ac.zihwcd rp.
+
ozuozh azitwzntz jez `zP[ozicz pez;nazso+x pt. `ex rocd f.
My
z vyzaeteznkozt. azan `fnatwznfz acc n.
jez `zn;ozk dez `zP[ox ic. nazi nyiz ozuo+x h. max touc.znocd ct.
+
ozuozh eiz`ez]z nwzouz `zn`ztouzsezbiz`wz.  `zn`zqryiz qezn vazi azi`ezmiz. jez a+x k.oux acd st.
Ouz pezz. `zphyzouzz. `zzmpa+x x. `c.zcnocd f.
+
`ezz `x pjix n `x ;rix. sex nyicd.
`e-v. `+x qryix -cd. `ez `zptazqwazqwazqe.zkoc.zz cd.`zN;ozzk. dez paznouz] azfeznt `e`hryi+x. qezn `zvlac.zkkocd c.
`zntez `zptazlezpwriz`az nezm `ezbozl.qen `p`ozmiz `zntez ]+x. hux lycd.
`AP[ozzic. cwx tezzm. ozzuo+x h ax fnac.zi nyicd.
+
Azzkvwznh `zmpazz.ne-v.+v.-x hpizz. Ezurazqwazqwazqe.siz nyic.zz cd.Toztez rwzn azfmozh `znrazsi ozuozh peznlazc qezn ouz;ezlycc l.
Toztezz. ex u`ejozc qezn nizez;nozc@ je `az `zP[ozic tazsez `izriz nezmwzoucc.
`azP[ozic tazse+x. `ix ric. nezmacd n.
+
aznswzzpix  ex noux nox f `x mmocd n.
+
Ex oux `wx oux  `zm`zP[ozzic. saz `eznezqwazqwazqe h. `azmyc.zz cd n.

123movies