Bright Saturday Praises Hymns

"Awake! Why do You sleep, O Lord? Arise! Do not cast us off forever.
Why do You hide Your face, And forget our affliction and our oppression?
For our soul is bowed down to the dust; Our body clings to the ground.
Arise for our help, And redeem us for Your mercies' sake." (Ps 44:23-26)

 

Seasons > Bright Saturday > Praises

 

Psalm 151

Doxa ci `o :eoc `ymwn.

Allyx.c w x.c w zz.(cd.xs zqedd.)2
+x x xx.zqwalouzz.zc cd.(cd.xs zqedd.)2
x x cd.c w z w x cd.x x.ccax xx x cd.
c w z w x cd.cd -xx.zz x iazz.


[cd x.c vf.
x (cd cd c w z w x cd.+x x x zz.)2 -xx.
(zqw x cd.)2]!


xx. Pixx `wouzz cd.


[...]!


xx. vax Pezznnouzz cd.


[...]!


xx.]xx pezz cd.cd x.c cd.
x (xx.+xx x cd.)2 x xx.zzw cdaddaddacd.
zw x. Axe nov.x x.x x k. pezz pixkouz.x xs q x.x v.zzjicc.


zzy.`zn`zqryizz.x  qeznnaz `zcnyzouzz.
zzy  ozzuzoh `zn`azlouzz.
zzy  qezn `zpyizz.c  `zntez paziwzz.
zzy t  nazi amoniza `znniz`ezcwouz  `zntez paziwzz.
zzy t Najizj azu;az.zmioz  `znouz oz rgaznozz.
zzy n  ouozh naztyzb.  azuhwztp  `znouz'azltyzrizozn. =A=l

Ouoh nizm pez;naz. `zstazmez Paz [ozz.
zzy.zic  `zn;ozz.x f pez  `zP[ozz.
zzraic  `zn;ozf safcwtezm.  `ezouzozn nizbezz.
zzran eztwzs `e`hryizz.c  ouzbuzz.
zzraf `zN;ozf afouwzzrp.  `zmpezfazggezlozz.
zzeac ouoh afozlt `ezbozla qen ni`ezcwzouz  `zntez paziwzz.
zzeat ouoh af;azhct qen `vnezz.hz  `zntez pezf;wzhc. =A=l.

Na`cnyzouz nanezu ozuozh haznnizs]z nezz.
zzeaouoh `mpezf ]zmaz] `znqyztouz `njez  `zP[ozz.
zzraic Azi`iz `ezbozl `ez`hrezn nizazllovulozz.
zzrac  afcahouz`iz `erozia qen nef`izdwlozn.  A=l.

Anok dez ai;wkezz.zm  `zntezf cyzfizz.
zzra ezt,iz  `zntoztf azi`wzliz `ntezf`azvezz.
zzra Ozuozh azi`wzliz nouz  `z[izsizpizz.
zzra `ebolqezn neznsyzri `zmPizcrazyzl.  =A=l.
zqt. Iz azm smazz.x ll azmozng myz brozthezz.
zqy
rs.  aznd az bozz.x y izn myz fazthezr's houzz.
zqy
se.  Iz tezndezz.c d myz fazthezr's sheezz.
zqy
p. Myx  hazz.x nds max de azn ozrgazz.
zqr
na  aznd myz fizngezzrs. tux ned az psazlteryz:  Alleluia Alleluia Alleluia.


zqy.  Aznd whoz shazz.x x ll tezll myz Lozz.
zqy
rd.  Hex  izzs. thex  Lox rd:  Hez lizstezz.
zqe
nsa toz ezveryzozz.x ne thazt crizes uzp toz Hizz.
zqy
m. Hex  sezz.x x  nt Hizs azngezz.
zqr
la aznd toozk mez frozz.x m myx  fazthezr's sheezz.
zqr
pa aznd anozintezd mez. with His anozintizng ozil:  Alleluia Alleluia Alleluia.


zqy. Myz brozthezz.x rs azre hazndsozme aznd greazz.
zqr
ta buzt the Lozrd dizd nozz.x t tazke pleazsuzre izn thezz.
zqy
m.Iz weznt ozzut. tox  meezt thez Phizlizstizz.
zqr
nea  aznd hez cuzrsed mezz.z wizth hizs izdozls.  Alleluia Alleluia Alleluia.


zqy. Buzt Iz drewzz.x x hix s swozz.
zqy
rd. whizzch hex  hazz.
zqy
d. aznd bezheazz.x x dex d hizz.
zqra
m  Aznd remozved rezproazzch. from the chizldrezn of Izsrael.  Alleluia Alleluia Alleluia.
م/× أمنام الصَـمغيـمم.رُم  فـمـي إمخوَمتـممز
م÷
ـي.  وَمالحَـمدثُمم. فـمـي بَـميتِم  أمبـمم.
م÷
ـي.  كُـمنتُم  راممعياًم غَـمنَـمم أمبـمم.
م÷
ـي.يَـمداميَمم. صَـمنعَـمتام الأُمرغُـمم.
مـ
ـن،  وَمأصامبِـمعيمم. أملفَـمـت املمِـمـزمامر، الليلويا الليلويا الليلويا.


مأ مَـمـن هوَم الـمـذيمم. يُـمـخبِـمـر سَـمـيِـمـديمم.
مأ
هوم املرَمبُم الـمـذيم يَـمـستَـمـجِـمـبُمم.
مأ
 لِـمـجميـمـعَم الذين يصرخومنَم إملَـمـيهِمم.
مأ
وهوم أمرسَـمم.مـل مَـمـلامكَـمـهُمم.
مأ
 ومرفَـمـعَـمـنيمم. مِـمـن غَـمـنَـمـم أمبيمم.
مأ  وممسَـمـحَـمـنيممز بدُمهنِم مِـمـسحَـمـتهِم ، الليلويا الليلويا الليلويا.


مأ إمخوتيم حِـمـسامم.منٌم ومكِـمـباممز
مأ
ر ومالرَمبُم لَـممـم. يُـمـسَـمـرُم بِـمـهِـمم.
م÷
ـم.خَـمـرَمجتُمم للقامء الفلِـمـسطيـمـنيمم.
مأ
 فَـمـلعَـمـنَـمـنيمم بأوثامنِـمـهِم، الليلويا الليلويا الليلويا.


فامستَـمـلَـمـيتُمم.ن  سَـمـيفَـمـهُمم.
مأ
 املَـمـذيم كامم.نَم بِـمـيَـمـدِمهمم.
مأ
 ومنزَمعتُم رممزمأسَـمـهُم عَـمـنهُمم.
مأ
 ومنزَمعتُم العاممر. عَـمـن بني امسرامئيـمـل، الليلويا الليلويا الليلويا.

Explanation (Lobsh) of the 2nd Canticle (Maren Ouonh)

Mazzrezznoucer cd wnh `ex boz c.x cd.
cd x l `zz.x c xs w mPiz `zz,rizzctocd.
+cd.+zzc Pex nnouz x xs ]x nez x xs cd.
z x m pix iezz.x c xs w zrozz'azzltycd.
cer cd c Dax uiz c.x cd.
cd d Piz `zprozz.x c xs w.xs vyx tycd c.Jezz azzf;ax mi`ox  `zz.cer cd nnizvyzouz c.x cd.
cd `inezz.x c xs w.xs m nouzzducd.
+cd.+zznax miz x xs x c  az x xs cd f.
hizcex n]x  `zz.x c xs w xs mpix kacd.
cer x hizz  `ze `zhryiz c.x cd.
cd  hix jezz.x c xs w.xs n nix mwx ouzz.Naxx i nix s]x  `zz.cer cd mvwx ctyz c.x cd.
cd x r  pizz.x c xs w.xs ryzz necd.
+cd.+zzm pix ioz x xs x h  az x xs cd f.
,ax f ex u`ezz.x c xs w xs roux wcd.
cer cd inix  qez c.x cd.
cd n piz `zctezz.x c xs w.xs rex `wx mazz.Axx f`ix nix  `zz.cer x nhazzn;yx ouz c.x cd.
cd  `ex bozz.x c xs w.xs l qezzn necd.
+cd.+zzf`ax hwz x xs x r  az x xs cd f.
nizfiz  `x ncazz.x c xs w znizz `x ssycd.
cer x n  sazz `x ntouz c.x cd.
cd x vizz.x c xs w.xs rix  `ex bozzl.Axx fhwx oux  `zz.cer znouzmozznhwx ouz c.x cd.
cd  hix jezz.x c xs w.xs n `x phocd.
+cd. `+zzm `x pkaz x xs x hiz x xs cd.
saz `x ntex frwzz.x c xs w zt `zze `x pswcd.
cer i  `x ntezzf]x  `z c.x cd.
cd x mpezz.x c xs w.xs foux tacd h.Axx f`ix nix  `zz.cer x nouzzmwx ouz c.x cd.
cd  `ex bozz.x c xs w.xs lqex n oucd.
+cd.+zzpex traz x xs x  az x xs cd.
z f `x tcox  `mpezz.x c xs w.xs flax ocd.
cer x  c `zzn `x hryiz c.x cd.
cd x  hizz.x c xs w.z  `zzpsax fecd .Axx f;ax mi`ox  `zz.cer cd mpix rwz c.x cd.
cd x mizz.x c xs w.xs x kacd.
+cd.+zztax  pez x xs f`ix niz x xs cd.
z x x  nezz.x c xs w.zm tezzfhix kwcd.
cer cd n  ex ;rez c.x cd.
cd f `x cmouzz.x c xs w.xs x  `ex rozzf.Maxx.cer cd rex nhwz c.x cd.
cd c `ex rozz.x c xs w.zf  tezznx [icd.
+cd.+zzcix  `z x xs cd.x c xs w.xs mpex fracd.
+cd.+zz x n  tez x xs noux wzz.x c xs w.xs nhx  nacd.
cer cd f `ex boz c.x cd.
cd l  jez pezfnazz.x c xs w.z i sox p saz `eznecd h.Hix tex n niz c x zezu,yc. `zntez pizieroz'azltyx c.x c Dazuizzd.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Hix tex n niz c x `zprezcbix `az. `zntez ] z;e`oztozkozc e;ouax c.x b Mazriz`az.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Hix tex n niz c x `zprezcbix `az. `zntez  `zp,ozrozc tyzrf  `zntez nizax c.x ggezlozzc.

x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.`zK `zcmaarwouzt `az c x zlyz;wc c. nezzm Pekiwzt `zn`ax c.x gaz;ozzc.

nex m Piz `zpnez c x zumaz e;ouac b. jez  azk`iz  azkcwx c.x ]z  `zmmozn.

Maren Ouonh (on the tune of Khen Oushot)

Max zqw x.x x.x rezznouzzwx.z x xs.x v nh. `ex box.x xx.
zqw cd x l  `x.v v m. Pi`x ,rix ctox c Pexx nnoux.x ]cd.xx.

nex zqw x.x x.cd m piziezrox.z x xs.x v 'ax ltyx.x xx.
zqw cd c Dax uix.v v.x x d Piz `zproxx vyx.x tycd c.Jex zqw x.x x.zazf;azzmi`ozz  `x.z x xs.x v.nnizvyzoux.x xx.
zqw cd `ix nex.v v.x x m noux duxx nax.x micd.xx c.

ax zqw x.x x.zfhizcezzn]zz  `x.z x xs.x v m.pix kax.x xx.
zqw cd x hix.v v.  `ze `zhryix  hix.jexx n nix.mwx oucd .Nax zqw x.x x.x i nizzs]zz  `x.z x xs.x v m.vwx ctyx.x xx.
zqw cd x r  pix.v v.x x ryx  nexx m pix.x iocd.xx h.

ax zqw x.x x.x f,azzf ezzu`ex.z x xs.x v r.oux wx.x xx.
zqw cd x inix.v v.  qex n piz `zctex.rexx `wx.x macd .Ax zqw x.x x.x f`izznizz `nhax.z x xs.x v n.;yx oux.x xx.
zqw cd x  `ex.v v.x box l qex n. nexx f`ax.x hwcd.xx r.

ax zqw x.x x.x fnizzfizz `ncax.z x xs.x x  nix. `x ssyx.x xx.
zqw cd x n  sax.v v. `x ntoux vix.rixx  `ex.x bocd l.Ax zqw x.x x.x fhwzouz  `znouzmox.z x xs.x v n.hwx oux.x xx.
zqw cd x hix.v v.jex n `x phoz  `zm `xxpkax.x hicd.xx.

sax zqw x.x x.x `zzntezzfrwx.z x xs.x x t `ex. `x pswx.x xx.
zqw cd x i  `x.v v.x ntex f]z  `zmpexx foux.x tacd h.Ax zqw x.x x.x f`izzniz  `znoux.z x xs.x v.mwx oux.x xx.
zqw cd x `ex.v v.x box lqex n. ouxx pex.x tracd.xx.

ax zqw x.x x.x f  `x tcoz  `zmpex.z x xs.x v f.lax ox.x xx.
zqw cd x c  `x.v v.zn `zhryix  hix  `xx psax.x fecd .Ax zqw x.x x.x f;azzmi`ozz  `x.z x xs.x v m.pix rwx.x xx.
zqw cd x mix.v v.x  kax tax. pexx f`ix.x nicd.xx.

nex zqw x.x x.cd x m tex.z x xs.x v f.hix kwx.x xx.
zqw cd x n  ex.v v.x ;rex f `x cmouxx  `ex.x rocd f.Max zqw x.x x.cd rex nhwx.z x xs.x v c.  `ex rox.x xx.
zqw cd x f tex.v v.znz[ix cix. `xx mpex.x fracd.xx n.

tex zqw x.x x.znouzwzznhzz nax.z x xs.x v f. `ex box.x xx.
zqw cd x l  jex.v v. pex fnax i sox p. saxx  `ex.x necd h.Hix tex n niz c x zezu,yc. `zntez pizieroz'azltyx c.x c Dazuizzd.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Hix tex n niz c x `zprezcbix `az. `zntez ]z;e`oztozkozc e;ouax c.x b Mazriz`az.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Hix tex n niz c x `zprezcbix `az. `zntez  `zp,ozrozc tyzrf  `zntez nizax c.x ggezlozzc.

x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.`zK `zcmaarwouzt `az c x zlyz;wc c. nezzm Pekiwzt `zn`ax c.x gaz;ozzc.

nex m Piz `zpnez c x zumaz e;ouac b. jez  azk`iz  azkcwx c.x ]z  `zmmozn.

Explanation (Lobsh) of the 1st Canticle (Khen Oushot)

Qex zqw x.x x.cd n ouzzswx.z x xs.x v t. ax fswx.x xx.
zqw cd x t `x.v v n.jez pimwoux  `x ntexv. `x viocd.xx m.

Ox zqw x.x x.x uozzh `zzvnoux.z x xs.x v n. ex tsyx.x xx.
zqw cd x k ax.v v.x fswzpiz `znouzmaxx `mmox.x sicd .Oux zqw x.x x.x kazzhiz  `znax.z x xs.x v ;.oux wx.x xx.
zqw cd x nh `ax.v v.x `x vryx  saxx i hix.x jwcd.xx f.

oux zqw x.x x.x mwzzitz  `znax.z x xs.x v t.cix nix.x xx.
zqw cd x ax.v v.x x umox sixx hix.x wcd tf.Oux zqw x.x x.zmwzouzz ezzfbyx.z x xs.x v l. `ex box.x xx.
zqw cd x l ax.v v.x x f`ox hixx `ex.x racd.xx tfz

qex zqw x.x x.x zzn ouzzhwx.z x xs.x v b. `zn`zsvyx.x xx.
zqw cd x rix.v v.x `x mpax.raxx dox.x xocd n.Vax zqw x.x x.zraz`wzz nezzm nex.z x xs.x v f.hax rmax.x xx.
zqw cd x ax.v v.x x uwx mc `exx pex.x cycd.xx t.

nex zqw x.x x.x nsyzzriz  `zmPix.z x xs.x v c.rax yx.x xx.
zqw cd x l  ax.v v.x uex rjix nioxx r `x m. `x viocd m.Ex zqw x.x x.x zznazzfhwx.z x xs.x v c. qazjawzoux.x xx.
zqw cd x pex.v ca  `znjez Mwz`ucyx c piz `zproxx vyx.x tycd.xx c.

sax zqw x.x x.x  `x ntezfz[ix.z x xs.x x toux. `ex qoux.x xx.
zqw cd x n hix.v v.x  `x psax fexx  `nCix.x nacd .Ex zqw x.x x.x zznazzfhwx.z x xs.x v c. `ex Vnoux.x xx.
zqw cd x ]x.v v.  qex n tax ihwzdiz  `xx mbex.x ricd.xx.

jex zqw x.x x.x  mazzrezznhwx.z x xs.x v c. `ex P[ox.x xx.
zqw cd zicz  jex.v ca qezn ouz`wzoux gazr azfxx [ix.`wx oucd .Hix tex n niz c x zezu,yc. `zntez Mwz`ucyzzc Piazr,yz`prox c.x vyztyzzc.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Hix tex n niz c x `zprezcbix `az. `zntez ]z;e`oztozkozc e;ouax c.x b Mazriz`az.

`x P[ozic `azriz c x `zhmozt nac n. `zmpiz,wz `ebozl `zntex c.x neznnozbiz.Tex nouwzst `zmmoz c zk `w Pi `z,rizctov c  nezzm Pekiwzt `zn`ax c.x gaz;ozzc.

nex m Piz `zpnez c x zumaz e;ouav b  jez azk`iz azkcwx c.x ]z  `zmmozn.
Wix zqw x.x x.cd x th thex.z x xs.x v.x splix.x xx.
zqw cd x
t thex.v v.x wax tex rs oxx f thex. seax splicd.xx t.

ax zqw x.x x.cd x nd thex.z x xs.x v. vex ryx.x xx.
zqw cd x  
deex.v v.x p bex cax me axv. wax lkwacd y.


A
x zqw x.x x.cd hix ddex.z x xs.x v.x n eax.x xx.
zqw cd x
rth wax.v v.x s shox ne ux poxx n byx. thex  sucd.xx n.

ax zqw x.x x.x nd thezz ux ntrox.z x xs.x v. ddex n roax.x xx.
zqw cd x
d wax.v v.x x x s waxv lked. ux pocd n.


The flowing water: stood still: by a miraculous: act of wonder.
Pharaoh and his chariots: were drowned: and the children of Israel: crossed the sea.
And in front of them: was Moses the Prophet praising: until he brought them: to the wilderness of Sinai.
And they were praising God: with this new psalmody: saying, "Let us sing to the Lord: for He has triumphed gloriously."


Throu
x gh thex praz c x zyezrs ocd f. Mozzsezs thez ax c.x rchprozphezzt.
O
x x Loz c x zrd graznt ucd s. thezza forgiveness ox c.zf ozuzr sizzns.


Throu
x gh thex iz c x ntezrcezssiocd ns. ozzaf the Mother of Gox c.x d Saiznt Mazryz.
Ox x Loz c x zrd graznt ucd s. thezza forgiveness ox c.zf ozuzr sizzns.


We
x  wozrshizp Youz c x z  Oz Chricd st. wizzth Youx r Goox c.x d Fazthezzr.
ax nd thex  Hoz c x lyz Spizricd t. fozzr youz hazve cox c.zme aznd sazved uzzs.

Esmo Epchoise

`zCmouz `ezP[ozze w xx.z x z.z x ed xs.
zrf w xx.z x z.z x ed xs.
x zz x zc.ze x edd..w ss A z.
x cd.+xx -c x.cd.cd wss.
x x.z x xaz x.+zz x.x x.
zzwazzwazzwax cd.
zz cdazicz Aznax nix ac c. Azzax rix ax x c. Mix cax y+xx l
hwvvax x x.cdaq w xs.edax x x.cdaq w xss c.
`ezzz+zrf zz.zedd.zzrozzw x cd.+cd.z -vf.
x x x.z xsax.ze xs f `azrizhoux `ox  [axcfz saz nix `ezze znezh
`zCmouz `ezP[ozze w xx.z x z.z x ed xs.
zrf w xx.z x z.z x ed xs.
x zz x zc.ze x edd..w ss A z.
x cd.+xx -c x.cd.cd wss.
x x.z x xaz x.+zz x.x x.
zzwazzwazzwax cd.
zz cdazic nyzeztex rcezbezc;ex  `zm`zP[ox ic `x Vnouz]z  `nte nezzniozz]cd

Hos Erof

hwzzc `ezqe x x.cd q w x.
w zqe x x.cd q w x.
w zqe x x.cd q w xs.
(zqe x.)2 zz x cd.xs.xs ws.xx.z c.z x ed xs.
(z w x.)2 w ed.
z x.x x w xx.xx.
c w z vf.zzA x x.xx c.w w ed.
zz c x.z c.w w ed.
zz c x.z c.w x x.
(ze x.)3 zz x x xx.zz.x x.x +xx.zz -cd.
xx.zqed.zqw cd.z ed ed.
zqed.zqw cd ws x x.z -vf.zrf w xx.z c.x x x.+c w x.zrf c ed.cd.
ze cd.z x ed w x.c w x.z w x.x x x.
z xsax x.z xs.
cd w z.
zrf w xx.z c.x x x.
x xx.z c.x x cd.
+zzwazzwazze.w cd.cd.c.zzw cdaddaddacd.
zw x.xwe
rov.
x x x x.z x w z ed.x ze x.zzw x cd.
w w zz.x zzwazz cd.
zzwax zc.+zz xsaxs q cdax x cd.
c w z w x cd.x x.ccax x.x cd.
c w z w x cd.
cd.zz ced.x cd.xsax x x x.x cd.
xsax x x x.+x x x zzwax zc.
cd.zz ced
f.

Arihoou Chasf

`ax rizzax
[(ze x cd.)2cd.z c cd.ze xx.x cd.]2
cd cd.vv.zvf.z xs x cd.zed.(c xs ws xs q cd.)2
z cdd z c w zzx x cd.cd.cd ws xs q cd.
+xx cd z c w zzx x cd.cd.cd ws xs q cd.


[(ze x cd.)2cd.z c cd.ze xx.x cd.]2

hozc u`ox  x[azz.+zzcfx  sax.cd.+x cd.
[(ze x cd.)2cd.z c cd.ze xx.x cd.]2
cd cd.vv.zvf.z xs x cd.zed.(c xs ws xs q cd.)2
z cdd z c w zzx x cd.cd.cd ws xs q cd.
+xx cd z c w zzx x cd.cd.cd ws xs q cd.


[(ze x cd.)2cd.z c cd.ze xx.x cd.]2

nizz `ex nezz.zz.x x x.zz.zw w xs.x vd.bb.cd.x xx xx.zzx zvf h.

Tenen

Tezzneze x x.cd q w x.
w ze x x.cd q w x.
w ze x x.cd q w xs.
(ze x.)2 zz x n `ocd.
x ;ez.x x.x cd.
x x zz.zzw cd.x xss.
 
 

zz x x x n ;uxx.x cd.
x c q cix x azz.zz cd n.
kec z cd.c z x.cc.z x r x.
c z x.cc.b.
zz tyx x n lozz gix kyz w x xx.
z b.v.zz cd.z b.
(+x -x.)2 xxe cd.
-v x x xx.
 
 

zz x x x n laxx.x cd.
x c q trix x azz.zz cd n.
`ac z cd.c z x.cc.z x r x.
c z x.cc.b.
zz x nax pezz mpwx mez w x xx.
z b.v.zz cd.z b.
(+x -x.)2 xxe cd.
-v x x xx.

 

zz x n cex ax utwxx.x cd.
x x cyx mex x rozz.zz x n `wzz.
 dac z cd.c z x.cc.z x r x.
c z x.cc.b.
zz x x zz c@  `x proz w x xx.
z b.v.zz cd.z b.
(+x -x.)2 xxe cd.
-v x x xx.
 
 

zz x x c dox xaxx.x cd.
x c q x cou cwtyx r `x ymwzz.ed.
(x x.x x.x x.ed)2 A A n@  Azz x x cd.
-x +x -x.v x nax.nix azz.ed S S c Azz x x cd.
-x +x -x.z x x x zazz.
x cd.x c q rix x azz.
zz x c kez. Mic z cd.
c z x.cc.z x r x.
c z x.cc.b.
zz x x zz cax yz w x xx.
z b.v.z cd.z b.
(+x -x.)2 xxe cd.
-v x x xx l.

 

zzTrizzouzz A.zw xx. Ad  Ad.
zz cd xx.zw xx. Ad  Ad.
+xxs.ccd.xxs.cd. ASf.cd.c w zw zw zx.
+xxs.ccd.xxs.cd. ASf.cd w.x cd w.x x +zz n pazz.
x x.x cd.x x zz.zzw cd.x xss i.

 

;ozzn  `x njex  mex lixx.x cd.
x c z x x zz n. nazz toux  pezz.
roc z cd.c z x.cc.z x r x.
c z x.cc.b c.
dozzxaz  `zm`xpcazztextouz w x xx.
z b.v.zz cd.z b.
(+x -x.)2 xxe cd.
-v x x xx.zz x cwx max tozz.x cd.
x c z x x zzc.  azz ggex lozzc.
gac z cd.c z x.cc.z x r x.
c z x.cc.b r.
cezz nax x cezz lcex l ;ez w x xx.
z b.v.zz cd.z b.
(+x -x.)2 xxe cd.
-v x x xx.dezz ax utox kix ;ozz.x cd.
x c z x x zz.zz x n  `zzv.
lic z cd.c z x.cc.z x r x.
c z x.cc.b.
zz x x zz gax rtyz w x xx.
z b.v.zz cd.z b.
(+x -x.)2 xxe cd.
-v x x xx.

 

zz x x c  `ex lexx.x cd.
x c q x zucezwx n  `yx mwzz.ed.
(x x.x x.x x.ed)2 A A n@  Azz x x cd.
-x +x -x.v x nax.nix azz.ed S S c Azz x x cd.
-x +x -x.z x x x zazz.
x cd.x c q rix x azz.
zz x c kez. Mic z x xx.
c z x.cc.z x r x.
c z x.cc.b.
zz x x zz cax yz w cd.
z b.v.z cd.z b.
(+x -x.)2 xxe cd.
-v x x xx l.


 

Ezz uhwzz A.zw xx. Ad  Ad.
zz cd xx.zw xx. Ad  Ad.
+xxs.ccd.xxs.cd. ASf.cd c.
 
 

ez u `zcmouzz  `z ez Vnouz]z   `xncyx x ouzz nizzbecc n.

We Follow You (Tenoueh Ensok)

Tezqw x.x x c n.ouzex h  `x ncwz x ed.cd.
v k. qex n pezz.x +zz.x zqe cd n.
hyx t tyzqe z xx.+cc zrfz  tex cd.
+x zqe ed n.ex rhozz.cd.zz cd.
zz]x  qax.x zqe x cd.x tex khyx.

ozzuozc.x x cd.x h tex nkwz x ed.cd.
x ]x.  `x ncazz.x +zz.x zqe cd.
pex khozqe z xx.+cc   `x Vnoux cd.
+x zqe w ]zz `x mpezz.cd.zz cd.
zzr]x six.x zqe x cd.x pix  naz.-vf n.Azqw x.x x cd. llax  ax riz x ed.cd.
v.oux izz.x +zz.x zqe cd.
nex mazqe z xx.+cc x n kax cd.
+x zqe ed.tax  tezz.cd.zz cd.
zzkmex t`ex.x zqe x cd.x pix kyx c.


nezm kaztazc.x x cd. `x p`ax saz x ed.cd.
v i.  `x ntezz.x +zz.x zqe cd.
pex knazqe z xx.+cc i   `x P[ox cd.
+x zqe ed icz azrizz.cd.zz cd.
zzbox y;ix.x zqe x cd.x n ex rozn.

123movies