Bright Saturday Liturgy Hymns

"Awake! Why do You sleep, O Lord? Arise! Do not cast us off forever.
Why do You hide Your face, And forget our affliction and our oppression?
For our soul is bowed down to the dust; Our body clings to the ground.
Arise for our help, And redeem us for Your mercies' sake." (Ps 44:23-26)

 

Seasons > Bright Saturday > Liturgy

 

Aspasmos Adam

Jezz qex n pexx v.x x koux wx inixx.
b.x zz
 `x P[ozz.cd x cd ic. ex n`ex nazz c cd u.
`ex oux wx inizz x mazzrex `fib. `x njezz.cd  pex knacd i.
`x nnyx exx zztcwx oucd.xs n `x mmo A A k.


Pizouzwx inix  `ntaxx v.x x x `x vmyixx.
b.cd x
vyzz.cd x cd.x ex tezz c cd.
x
roux wx inizz x ezzrwx mib.x zz.cd nix becd n.
ex ;nyx ouxx zz ex picd.xs kox cmo A A c.


Hiz nax  `z ntez nhwxx v.x x x c `ex roxx.
b.x zz x
k nezz.cd x cd.x m nix,ezz.c cd.
x x
roux bizz.x xx m neb m nix cez.cd rax vicd m
aeznwx s `ex bozz.x x l ex njwc.xs `x mmo A A c.


Jez+ `z,ouzazz +nh.b.x cd.x x zz v.x xb `x,ouxaxx.
b.cd
b `z,ouzazz.cd x cdb `zP[oxicz pizpazz.c cd.
x x
ntoxkrazz xtwzzr@ `zztvev nezzm `xpkazzhix mexh `exbocd l.
qe
xn pexk`wxxoux nexm pec.xsktaxio A A .


Tezn]zho+x `exrozzk `wz ` zUioxx v.x x xc :exoxx.
b.cd
c@ ex;rezzk`axrezzh `ex`pcdwnq `zmpexnpaxtrzz.c cd.
x x
iaxr,xxyc@ pazzpazz axbbax Tazzwaxdrozzc pizazr,izz`exrec ucza
maxtaxjroxf hixjexn pexf`c.xs;roxno A A c.


Nez m pex fkex `svyxx v.x z r `z nlix toux rgoxx.
b.cd
c pex niwzz.x t ezz;oux acd.x b `x ndizz.c cd.
x x
kex oxx c@ azz bbazz Dav uizzd pix `ezz.x pix ckox pocd c.
ma
x tax jrox f hix jex n pex f`c.xs ;rox no A A c.
Fozz x r byxx v.x x x  Youx r lixx.
b.x
ght  Lozz x rd wezz.cd x cd.x  shax ll seezz c cd.
x x x
lizz x zz ght. max y Youb r.  mex rcyzz.cd x  cocd me.
u
x x ntoxx  thozz x se whocd.xs  knox w yo A A u.

Ozz x  Truxx v.x x x x e Lixx.
b.cd x
ght thazz.cd x cd.x x t gizz c cd.
x x x
ves lizz x zz ght.  Tox  eb.x veryzz.cd x  macd.
x
n thax t coxx zz mes ix ntocd.xs  thex  wo A A rld.

Thazt wex max y praxx.v.x x x x ise Youxx.
b.cd x
wiz.cd x cd.x th thex chezz.c cd.
x x
rux bizz.x xx.b m. ax nd thez.x sezzrax phicd m.
pro
x clax imixx.x x ng ac.xs nd sax yi A A ng:


+ Hozlyzz.+nh.b.x cd.x x zz v.x x x hox lyxx.
b.cd
hox lyz.cd x ca Oz Lox rd, thex Pazz.c cd.
x x
ntox crazz x toxx r, heav vezzn ax nd eaz.cd rth ax re fucd ll
o
x f Youx r gloxx ryx ax nd Youc.xs r hox no A A r.


+ Wez ax sk Youz Oz Sozz n ox f Goxx.v.x x x d, tox keexx.
b.cd
p thex liz.cd x cafe ozf ox ux r pazz.c cd.
x x
trix azz x rch, Poxxpe Ax bbax Tazzwax droz.xs thezz hix gh priecd st.
Co
x nfix rm hixx xm ux poc.xs n hix s thro A A ne.


Aznd hizs pax rtnex r ixx.v.x zn thez lix tux rgyxx.
b.x
ox ux r hoz.cd x lycd.x rix ghtezz.c cd.
x x
ous fax thexx r Azzbbazz Dax x vizz.x d thez.cd bix shocd p.
Co
x nfix rm hixx x m ux poc.xs n hix s thro A A ne.

My God My God (Panouti Panouti)

Paznoux ]z  paznouz]z. maz `zh;yzk `ezrox i. ez;bez ouzazk,ac t. `zncwcd k.
+
cezz. ouz`yzouz cazbozl `zmpazouzjazi. `znjez niz.cazjix. tyx roucd.
+
`x ntex  nazz.-v +v -cd. pazrazptwzqwazqwazqe.zmac.zz cd.Ouzzozn nizbezn ez;nazu `ezro+zi azuezlkzsac i. `zncwcd i.
+
azucazjiz qezn nouz `zacvotou azukizm `znoux.`ax vecd.
Azujozzc. jez izcjez azfnazh] azfezrhezlpi+x c. `zezP[ozic marec f.nazhmecd f.
mazre+x ftoux jozzf. ix cjex a+v -cd f.ouzqwazqwazqe.zac.zz cd sf.Azzukwz]z `erozi `znjez ouz;o+x. `x nouc.zhocd r.
+
ouzcuzznax gwzgy `znjazjbwzn. peztazc `amoni+x. `x mmocd i.
+
Azu[wzzlk `x ntozt nezm razt@ azuwzp `znnazka+x c. tyx roucd.
`zN;wzouz dez azumezl,i`atoucc.
`zmmozi ozuo+x h. ax unac u `ezrocd i.
+
azuvwzzs `znnaz `zhbwzc `ez `zhrazu ozuozh tazhezbcwz. azuhizw+x p. `ex rocd c.
`zN;ozzk dez `zP[ozic `zmpezn `z;rez. tazboz`yz;ix `az. ouzezi cazboc l. `zmmocd i.
+
mazz `x h;yzzk. `ex tax ji+v -cd n.sozpt `ezqwazqwazqe.zroc.zz cd k.Azu `z[azct hizjezn ouzpezztraxx.
ozuozh ]znouz hyppe azf `z[izci `zntaz`azvez `ezjezn nazjac.zjicd.
Nyzetazu]znyiz `znhaznpezthw+zouz `n`ztsezbiz`wz. `znhaznpe+x ;.nax necd u.
azu]zz `zs;ouzizt qazrozi jez na+x i.`x [oc.jizpecd.
+
`x ncax  ]zz.-v +v -cd.mezqwazqwazqe.z;myic.zz cd.+
Azzubex rbwzrt `ezbozl `aznozk pi+x.mex nricd t.
`zm`zvryz] `nourezfmwzou+x t. ex f`oc.zrecd b.
+
ozuozzh azu]z izft `eztazcazrzx@ `zmpezr,azt `zncwzk `zP[ozicz pa+x.noux ]cd.
`zmpezrouzei cazbozl `zmmo+x i maz `zh;yzzk.
+
`ezztazboz`y;izz`ax  P[ox ic `x ntex x  tazz.cwztyzrizqwazqwazqe.z`ac.zz cd.Azzi`ozhiz `mvyzae;naezr`zmkazh `znhyzt nezmyiz. ozuozh nazfsoc.p azn pecd.
+
ozuozh vyzez;naz]znozm]z nyiz ozuozh + `x m.pix jecd mf.
Ozuo+x h ax u]zz. `znouzsazsiza `etaz `zqrez ozuozh au`ztcwzzi. `znouzhezmjz qezqwazqwazqe.zn pac.zz `ibicd.+
mazzrez touz `ztrazpezzaz swzpiz nwzouz. + `x n.oux vacd s.
+
`zzmpouz `zm;oz `ezbozl nezm ouz]zsezbiz`wz. nezm ouz `zcka+x n.dax locd n.
Nouzbazzl max rouzezar`,rezmtc `e`zstezmnax x u. `c zmbocd l.
jez vyz`etazksazriz + `ezrozf `zn;wzouz peztazf `z[ozji+x. `x ncwcd f.
`zn;ozzk dez `zP[ozic panouz]z. ezi`ez,wz `zmpaz `zpne+x umax.  qec n nezkjicd j.
+ Azzuouz`azhouzz. `ez `zhryiz `ezjex n nix  `x mkazzuh. `zntez nazqwazqwazqe.ezrqwc.zz cd t.ozuozzh.  azuouzazh `anomiz`az `eje+x n touz `anomic.z`acd.
+
`zmpezzn. `x ;rouz`iz `eqouzn qezn te+x k.mex ;myicd.
ezzu`ezfwz]z  `ezbozlhaza `pjw+x m `zntez nyc.eztocd nq.
+
ozzuozh `zmpezzn. `x ;roux  `x cqyx toux  nezzm. nizqwazqwazqe. `z;myic.zz cd.}zsox p `ax nozzk. ouzhyzki+x ox uoc h. ezfmocd kh.
+
ozuozzh. `zpouzjazi `zntez pezkhoz `zVnouz]z  pezta+x f.sozpt `ezrocd f.
+
Azu,azzt. qezn ouzlazkkozc ezzfcax pex cycd t.
qezn haznmaz `zn,a+x x kizz.
+
nezzm `x tqyizz. -v.+v.-x bizz. `zm`zqwazqwazqe.zvmouc.zz cd.Aznozk dez azieznkozt o+x uox h. ac.zihwcd rp.
+
ozuozh azitwzntz jez `zP[ozicz pez;nazso+x pt. `ex rocd f.
My
z vyzaeteznkozt. azan `fnatwznfz acc n.
jez `zn;ozk dez `zP[ox ic. nazi nyiz ozuo+x h. max touc.znocd ct.
+
ozuozh eiz`ez]z nwzouz `zn`ztouzsezbiz`wz.  `zn`zqryiz qezn vazi azi`ezmiz. jez a+x k.oux acd st.
Ouz pezz. `zphyzouzz. `zzmpa+x x. `c.zcnocd f.
+
`ezz `x pjix n `x ;rix. sex nyicd.
`e-v. `+x qryix -cd. `ez `zptazqwazqwazqe.zkoc.zz cd.`zN;ozzk. dez paznouz] azfeznt `e`hryi+x. qezn `zvlac.zkkocd c.
`zntez `zptazlezpwriz`az nezm `ezbozl.qen `p`ozmiz `zntez ]+x. hux lycd.
`AP[ozzic. cwx tezzm. ozzuo+x h ax fnac.zi nyicd.
+
Azzkvwznh `zmpazz.ne-v.+v.-x hpizz. Ezurazqwazqwazqe.siz nyic.zz cd.Toztez rwzn azfmozh `znrazsi ozuozh peznlazc qezn ouz;ezlycc l.
Toztezz. ex u`ejozc qezn nizez;nozc@ je `az `zP[ozic tazsez `izriz nezmwzoucc.
`azP[ozic tazse+x. `ix ric. nezmacd n.
+
aznswzzpix  ex noux nox f `x mmocd n.
+
Ex oux `wx oux  `zm`zP[ozzic. saz `eznezqwazqwazqe h. `azmyc.zz cd n.

123movies