Passion (Pascha) Week - Good Friday Hymns

This is He who presented Himself upon the Cross, an acceptable sacrifice for the salvation of our race.
His Good Father inhaled His sweet aroma on Golgotha at the time of the evening.

Types > Unspecified > 6th Hour: O Only Begotten (Omonogenees)

O Only Begotten (Omonogenees)

Oxc mozz.cd.xs.z vv.c zA A.zzw z xs.
noxc zz.cd.xs.z vv.c zA A.zzw z xs.


gezz x.zzw zz.c znyxx.
ze x.x x x.x xx.
ze x.x x x.+x zz.
zzw zz.zc zzw zz.zz x c  `zz x uio A A c.


kezzw x lozz. go-v -c.x x xx.
ze x.x x x.x xx.
ze x.x x x.+x zz.
zzw zz.zc zzw zz.zz x c touzz x  ;ezz x ou A A.


zzw x zz.-v -c.x x xx.
ze x.x x x.x xx.
ze x.x x -zzx.cd.zz zrff.


`azw cd. ;a-bb.nazw cd.xx to A A c
azw cd. ;a-bb.nazw cd.xx to A A.zzw x.ze cdd.(-v.-v.-cd.)2 c
`a;aznaztox c  `uzpazr,wzzn. kez kaztazx dezxazz.ze zzmenoxx c.
dizaz tyx n `yx metezrazn. cwztyzrizx azn cazrkwz;yzz.ze zznexx.
+ ek tyzc `azgizazc ;ez`oztozkouz kec  `az`izz.z pazr;ezz.znouz Mazz.ze zzriazxac pazr;ec nouz Mazz.ze zzriaxx c.


Azw cd.-bb t.rezw cd.xx ptw A A c
Azw cd.-bb t.rezw cd.xx ptw A A.zzw x.ze cdd.(-v.-v.-cd.)2 c
Aztrezptwzc `enan`;zrwzpicazzc. `oz  `zctazurwz;izz.x c tezz  `z,rizctezz.ze  `oz :ezoxx c.
:aznaztwzz ;ax natozzn. paztyzcazxac  izc wx n tyzc `azgiazc  `ztrizz.ze zazdoxx c.
+ cux n dozxazzozz.ze zzmenoxx c.
twz Paztrix kex twzz. `ax gizwz.+ `zPnezumaztiz  cwzzcox n `zz.-v -cd.zzw zzw zze.zymac.zz cdd c.


Azw cd.-bb .zw cd.xx gio A A c
Azw cd.-bb .zw cd.xx gio A A.zzw x.ze cdd.(-v.-v.-cd.)2 c
Azgizox c `oz :ezozzc.  Ox diz `yzmazc azn  `zz.ze z;rwzpoxx c.
gezgoznwx c aztrezptwzzc. ke-c miznazz.ze zc :ezoxx c.


Azgizox c Izc,uzrozzc. `oz ezn azzac;ezniaz toz `uzpezz.ze x re,oxx n.
+ tyx c izc,uzrozzc. `ex pizdizxazz.ze x menoxx c.


Azgizozc Az;aznaztozzc. `oz  `zctazurwz;izz.ze zc di`yzmaxx c.
+ `oztox n dizaz `ctazurouz. ;ax naztozn `uzz.ze pox minaxx c.
cazrkiz kex diz `zxazcwzc. ke-c  ezn ;azz.ze znatwxx.
gezgoznwx c `uzpazr,izca `a+z ;aznaztozc.  `azgiax  `trix azzc.
`ex lex `ycozz.-v -cd n. `yzzw zzw zze.zmac.zz cdd c.
Oz oznlyz bezgozttezn Sozzn. thez Eztezx rnazl aznd Izmmozrtazl Wozz.ze zrd ozf Goxx d.
whoz fozr ozuzr sazlvaztiozzn. dix d wizx ll toz be zz.ze izncazrnaxx te.
+z of thez + Hozlyz Thezoztozkozs. ax nd ezx vezr Vizz.ze rgizn Ma zryzxa aznd ec vezr Vizz.ze rgizn Mazryxx.


Whoz wizthouzt chaznge bezcazme mazzn. ax nd wazzs cruzcizfiezz.ze d, thezz.ze Chrix st Goxxd.
Tra
zmplezd dox wn deazth byz deazzth. Ozne ozf thezz Hozlyz Trizz.ze zniztyxx.
+ Whox ix s glozz.ze zrizfixx ed.
wix th thex Faxthezzr. aznd thez Hozlyz Spizz rizzt. Sa-v -cd.zzw zzw zze.zve uc.zz cdd s.


Hozw cd.-bb .zw cd.xx ly A A

Hozw cd.-bb .zw cd.xx ly A A.zzw x.ze cdd.(-v.-v.-cd.)2
Hozlyz Gozd, whoz bezizng Gozzd. fozr ozur sa zx ke, bezcax me mazz.ze n wizthozut chaxx nge.

Ho
x lyx Mix ghtyzz. whox byzc wea zz.ze zzknexxss.
+
sho-v wed fozzrth. whazt izs greazx tezr thazz.ze zn pozwexx r.

Ho
x lyx Izmmozrtazzl. whox wazzs cruzcizfizzed. fox r ox ur saxxke.
+
aznd eznduzred deazth izn Hizs flezzsh, thez Eztezx rnazl azz.ze nd Izmmozrtaxx l.

O
z + Hozlyz Trizniztyzz. + hax ve mex rcyzz.-v -cd. ozzw zzw zze.zn uc.zz cdd s.
أم يُـمـهام الإمبنُم الومحيـمـدُم الجـممـنس. ومكلمَـمـةُم اللهم الـمـذيم لامم.م/ـ م يـمـمونن ت.
+
املأزلـمـيُم وماملقـمـابلُ كُـمـلَم شَـمـيءٍم مِـمـن أمجلِم خـمـلاممزم/ـ ممصنانن.
املمتجَـمـسِـمـدُ مِـمـن املقـمـديـمـسةم ومالدةُ الإلهم الدامئمة املبَـمـتومليـمـةممزم/ـ م مَـمـريـمنةـم املدامئمة املبَـمـتومليـمـةممزم/ـ م مَـمـريـننـم.


بـمـغَـمـير إمستِـمـحاملَـمـةٍمم. املمتأمنـمـس املمَـمـصلوممب. املمَـمـسيـممزم/ـ ـحُم الإملهنن.
بـممـالمَـمـوتِم دامسَم المَـممـوت. أمحَـمـد املثاملومم.م/ـ ث املقـمـدوننس.
+
املمُـمـمَـمـجَـمـدُ مَـمـعَم الآممب. ومالرومح املقُـمـدُمم.-ا -ت س خَـمـلِّـم/، م/، م/ـ.مـصنات.مم تس.


قُـم، تس.-خخ.م، تس.نن ـدو ى ى س.
قُـم، تس.-خخ.م، تس.نن ـدو ى ى.م/، نزمـ تسس.(-ا.-ا.-تسز)2س.
قُـممـدومم مسُم اللهمم. املـمـذيم مِـمـن أمجلنا صامرَم إمم.م/ـ منسامنًنن.
بـمـغَـمـير إمستِـمـحاملَـمـةٍمم.+ وهوممزم/ـ م الإملـنن ـه.


قُـممـدومسٌم املقـمـويمم. املـمـذيم أَمظهـمـرَم بـمم.م/ـ مـالضَـمـعفِنن.
+
مـن ـا هو أمعظَـمـمُ منَمم.م/ـ مالقـمـونن ة.


قُـممـدومسُ الذيم لا يموممت. املـمـذيم صُلِبَم مِـمـن أمم.م/ـ مجلِـمـنانن.
+
ومصبِرَم عـمـلىم مَـمـوت املصَـمـليـممـب. ومقَبِلَـمـهُم فيم جَـمـسَـمم.م/ـ مـدِمهِنن.
ومهوم أمزَملـمـيٌم غَـمـيرُم ماممزم/ـ مئِـمـتٍنن.


أميُـمـهام الثاملوممث. ان لقُـن ـدومم.-ا -تةس إمرحَـم/، م/، م/ـ مـمنات.مم تس.