Annual Hymns

"For Thou Thyself art He who offers and is offered,
who accepts and is distributed" (Prayer of the Cherubic Hymn)

Types > Unspecified > Liturgy of the Word: Shere Maria

Shere Maria

<ezrezMazrix az]zouzz.rwz ]zbwzz.`nz`azlozliz.`znzatex rqex llwzz.
;yz`eztez `zmpezouzwx i.ezrouzwzrd i `ex rozc azujex m piz `zcmazh `zntez`zpwx nq  `x nqyc tc.


`zPsyzriz `zm `zVnoux]z  qeznouz.ed mez;myic w  azfz[izzca+zzrzxzqezzn]zpazr;ex.cd nozzc.
azcmix cix `x mmozf.azfcwx ]x  `x mmozn. azf,azz.zneznnoc biznaz w x n `e+x bozl.


Azrejex m oux `x hmozt.`wztax isex lec t.haznmyzz.zsazvcac jiz`ez ed peztax ioz.
jez`ax pix lox gox c  `x ntez `zviwczt  `izz af[icax rzx`ezbozed l  `znqyx ]x.


Nix m `zn`zchizmizezthizjex n pix kax hix. azcezrmax u `zm`zVnoux ]z`ezbyz w x l `ex roz.
jez `zn;ozouz `zchix miz. `znrex m`x nkax hiz. azrezz.zezrmac u `zmpized rezucwcxs.x cc nt.


Aoumyx s `zn`zchix miz. z[izztax ioe. Azzusazz x x sniz  `ez]zed meztoux roz.
azllax  `zmpouz `x svox h `ex pex tax ioe.;yzz.zez;nex cwzcqezn niz ed hizox mix.


`x N;oxgazr pezpizpuzrgox c eztz[ox cie. `eztazujezz.xx m piz`anamyized   `znqyc tf.
`eztexvax i pec  Ezmmazznoux ye l. `eztazf`izz.zazfswc pizqez ed n teznex jiz.


Mazrex ntax iox  `zn`tpax r;ex nix az.  `zn]zz.zsezlec t  `znazed tkazkix ax.
]x kax ;ax rozc.`zmpax nax gix az.z]zz.z;ez`oc tozkozed c Mazric xs.x acc.


Azrex[ix cic  `zehox tex   `x tvex tezz.ztaziyoux t `zehoztezed  `zpkax hiz.
nezmcwx ntznizbec n `eztezz`x nqye tf. jez azrezz.zezrmac v  `zmpiz ed rezfcwcxs.x cc nt.


`x N;oxgax x r `ax lyx ;wc c. pizmazz.`znsezlexx t  `zed nkaz;ax rozc.
a`ntePix ,rix ctouc c piznux mvix ox c.
kax taxx  nix. `zzcmyc.  `zm`x prox vyx.xtix.zzkovv n.


Ari`prex cbex uix n `ez `zhryix  `ex jwx n@  `wz tezn[ozic`znnyzbtyzrex n ]z;ez`ozed tozkoc c.
Mazrix az  `z;mazu`znIzycouzc Pix ,rix ctoux c  `zntezf,azz.zneznnoc biznaz w x n `ec xs.x boc l.