Passion (Pascha) Week - Good Friday Hymns

This is He who presented Himself upon the Cross, an acceptable sacrifice for the salvation of our race.
His Good Father inhaled His sweet aroma on Golgotha at the time of the evening.

Types > End of Service Hymns > 12th Hour: Golgotha

Golgotha

Gozlgoz;ax  `zmmezt hezz.zrf brezow edd c
pi`kraznizox n `zmmeztouzz.zrf eizniw edd n
pima eztazuac sk `zP[ozz.zrf ic `znqyw edd tf
azkvwzrsz  `c nnezkjizz.zrf j `zebow edd l
azu`izsi nemax k `znkezcozz.zrf ni `zcnaw edd u
catezkouinax m nezm caztezz.zrf kjaz[yw edd
`zn;ozk ezk,yc  qezn touzz.zrf myz]w edd
`w pizcwztyc r `zn`azz.zrf gaz;ow edd c.


Dozxaz Paztriv  kezz.zrf  `zUiww edd
kez `azgic w `Pnezz.zrf umaztiw edd


Azfw+v zs `ezbox l.
`znjez pic coznix.
(i)z  etcaouc iznax.
(a)zm ezfjwc  `zmmozca je `ari-zpazmec u`iz `wzz.zrf  Paz[ow edd ic
`arizpazmec u`i `w Pazz.zrf cwztyw edd r
`arizpazmec u`i  `w Pazz.zrf ouzrow edd
azksazn`ix qezn tezkmezz.zrf touw roed


azf`e+v zrouwz nax.
(a)zf `znjec  `zP[ox.
(o)zic  qezn ouc `zcmyx.
z  `zmmec trez mrax.
(a)zus  je `c mvozoux
z ezk`ezswzpiz nezmyix
(i)z `n`hryiz qen tameztouzrozza Ke nu-zn ke `aiv  kezz.zrf  izc touw edd c
`ez`wznazc twx n `ez`wznwzz.zrf n@  `azmyw edd n


Azu`iz `znjenizdizz.zrf kezow edd c
Izwcyzv nec m Nizkozz.zrf dyzmow edd c
au[i `n`tcar(e)x x  `zntez Pizz.ze `z,rizctow edd c
azu] `noucojex n  `ez `zhryizz.zrf  `ezjww edd f
azukozcf azu,ac f qezn ouzz.zrf  `zmhaw edd u
ezuhwzc ezroc f ezujwzz.zrf  `zmmow edd c
jez `azgic ozc `ozz.zrf  :ezow edd c
`ax gic ozc Izz.zrf c,uzrow edd c
`azgizoc c Az;azz.zrf naztow edd c
`o `ctazurwz;izc di`yzmax c `ezlez`ycozz.zrf n `yzmaw edd c.


Dozxaz Paztriv  kezz.zrf  `zUiww edd
kez `azgic w `Pnezz.zrf umaztiw edd


Ke nuzn ke `aiv  kezz.zrf  izc touw edd c
`ez`wznazc twx n `ez`wznwzz.zrf n@  `azmyw edd n


Aznozn hwx n mazreznouwzz.zrf st `zmmow edd f
eznwzs `ezboc l eznjwzz.zrf  `zmmow edd c
jez nazi nax n `zVnouz]zz.ze  Pezncwztyw edd r
vy`eztazuac sf `ezpizz.ze `zctazurow edd c
ezk`ezqozmqex m `zm`zpcazz.zrf taznaw edd c
cazpezcyx t `znnezn  `zz.zrf [azlaw edd uj.


Cw] `mmon ouoh nai nan@  Kuri`e `ele`ycon@  Kuri`e `ele`ycon@  Kuri`e eulogycon@  `amyn@  `cmou `eroi@  `cmou `eroi@  ic ]metanoia@  ,w nyi `ebol jw `mpi`cmou.
Gozlgozthav  izz. zrf  n Hez breww edd .
Kr
zanizo x x n izz.zrf  zn Gree w edd k.
the
z plazce whec re Youz wezzre. cruzcizfiex d Low edd rd.
Yo
x u spreax x d ouzz.zrf t Youzr ha w edd nds.
a
znd twoz thiex x ves wezzre. cruzcizfized wizth Youw edd .
a
zt Youzr Rix x zzght. aze nda azt youzr lew edd ft.
You
x x x izzn. thezrf  mizddlew edd.
O
x x x  goozz.zrf d Sazviow edd r.


Glo
zryz tox  thez Fazthezzr . ax nd toz thez Sow edd n .
a
znd toz thec Hozlyzz.zrf  Spizriw edd t.


The
z thie+v f azt youzr rix ght.
crie
x x d ouzt sazyiznga rezmezmbezr me x x Ozz.zrf myz Low edd rd.
reme
zmbezr mex x  Ozz.zze myz Sazviow edd  r.
reme
zmbezr mex x  Ozz.zrf  myz Kiw edd ng
whe
zn youz cox me inztoz youzz.zrf  r kizngdow edd m.


The
zz Lo+v  rd aznswezred hix m.
i
zn az gezntlez voizce sazyizng.
to
zdazy youc shazll bez .
wi
zth mez ix n myz kizngdozmaNozw aznd ezvex x r azz.zrf  nd uzntow edd .
the
z azgezs ozf thez azgezz.zrf s azmew edd  n.


The
x v zz.zrf rizghtew edd  ous
Jo
zsezph ax x zz.ze  nd a Niqcoqdezmuw edd s.
ca
zme aznd tooc k thez flezz.zrf  sh ozf Chriw edd  st.
e
zmbazlmed hix x zz.ze ma prezpazred hiw edd  m.
pu
zt hizm ix x zz.zrf n az tow edd  mb
si
zngizng tox x hizz.zrf  m sazyiw edd  ng.
Ho
x x x lyzz.zrf z Gow edd d
Ho
x x x lyzz.zrf Mizghtyw edd.
Ho
x x x lyzz.zea Izmmozrtaw edd l.
who
z wazs cruzcizfiezd fozr uzzs. hazve mezrcya uqpoqn uw edd  s.


Glo
zryz tox  thez Fazthezzr . ax nd toz thez Sow edd n .
a
znd toz thec Hozlyzz.zrf  Spizriw edd t.
No
zw aznd ezvex x r azz.zrf  nd uzntow edd  .
the
z azgezs ozf thez azgezz.zrf s azmew edd  n.


Lezt uzs ax x lsozz . wozrf rshizp hiw edd  m.
cry
zizng oux x zz.zrf t sazyiw edd  ng.
ha
zve mezrcyc ozn uzzs. Gozd ozuzr Sazviow edd  r.
who
z wazs cruc cizfiezzd. ozrf n thez crow edd  ss.
tra
zmplez Sax x tazzn. uzndezr ozuzr feew edd  t.


Save us and have mercy on. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord bless us. Amen. Bless me. Bless me. Lo the metania. Forgive me. Say the blessing.